Kvalifikacijos tobulinimas

Tarnybos metodininkės dirba Vytauto Didžiojo a. 10-3, LT-34149 Pasvalys
Tel./faks (8 451) 52 332
 
 • Tiria ir analizuoja mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir Savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikius;
 • Rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų pedagoginių, Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų ir kitų rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • Viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius;
 • Nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo, renginių organizavimo tvarkas;
 • Koordinuoja ir organizuoja pedagogų metodinių būrelių veiklą;
 • Konsultuoja ir teikia pagalbą švietimo įstaigoms planuojant pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
 • Skatina pedagogus kaupti edukacinės patirties banką ir skleisti gerąją patirtį rajone ir respublikoje;
 • Kaupia knygų fondą ir sudaro sąlygas pedagoginiams darbuotojams ir kitiems rajono bendruomenės nariams juo naudotis;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, dalyvauja projektuose partnerio teisėmis ir pareigomis;
 • Konsultuoja švietimo įstaigas, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių profesinio orientavimo klausimais;
 • Vykdo leidybinę, metodinę, kultūrinę, konsultuojamąją, šviečiamąją ir kitą veiklą;
 • Rengia ir įgyvendina, aprobuoja ir (ar) akredituoja kitų parengtas edukacines programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;
 • Kaupia medžiagą Bernardo Brazdžionio atminimo kambariui ir naudoja edukaciniams tikslams;
 • Tteikia pagalbą organizuojant neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą, Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre;
 • Organizuoja ir vykdo dalykines olimpiadas, konkursus bei kitus renginius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
 • Koordinuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų veiklą, rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrui;
 • Koordinuoja Savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.