Apie mus

Atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. sausio 17 d. Kolegijos patvirtintus nuostatus, Pasvalio rajono savivaldybės valdybos 1995 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.144 buvo nuspręsta prie Švietimo ir sporto skyriaus įsteigti Pedagoginę psichologinę tarnybą. Patvirtinta jos sudėtis: 2 psichologai ir logopedas. 1996 m. specialistų sudėtis buvo pakoreguota: psichologas, specialusis pedagogas ir logopedas. 1998 m. buvo paskirtas Tarnybos vadovas, o specialistų skaičius liko tas pats.

2004 m. balandžio 2 d. Pasvalio rajono tarybos sprendimu Nr. T1-157 nuspręsta nuo 2004 m. liepos 1 d. įsteigti Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą – savarankišką biudžetinę švietimo įstaigą. Buvo patvirtintas leistinas darbuotojų etatų skaičius – 7, vėliau – 10. Tarnyba dalyvavo  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomuose projektuose „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ ir „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“. Projektų dėka darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją, buvo modernizuojama materialinė bazė, tarnyba aprūpinta kompiuterine įranga, metodikomis, literatūra. Taip pat šio projekto dėka 2007 m. Tarnyba persikėlė į lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2 aukšto patalpas, kurios buvo rekonstruotos ir pritaikytos Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu T1-35 pakeistas pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba.

2012 m. Tarnyboje dirbo direktorius, buhalteris, sekretorius, specialusis pedagogas, logopedas ir 2 psichologai, valytojas. Tarnyba tęsė projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ veiklą, kurioje dirba Užimtumo grupės socialinis ir specialusis pedagogai. Patvirtinta 11 etatų.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Suaugusiųjų švietimo skyrius, įsikūręs Vytauto Didžiojo a. 10-3. Jame dirba 3 specialistai: skyriaus vedėjas ir 2 metodininkai.

2019 m. Tarnyboje patvirtinta 12,25 et. Dirba 13 darbuotojų.

2021 m. rugsėjo 1 d. dirba 14 darbuotojų (12,25 et.). Taryboje nebėra skyrių.

2022 m. Tarnyboje dirba direktorė, buhalterė, administratorė, 4 psichologės, 2 logopedės, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, 3 metodininkės ir 3 karjeros specialistės.

2023 m. Tarnyboje dirba direktorė, buhalterė, administratorė, 3 psichologės, 1 logopedė, 1 specialioji pedagogė, 1 logopedė (specialioji pedagogė), socialinė pedagogė, 3 metodininkės ir 3 karjeros specialistės.