Veikla

Švietimo pagalbos tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaikų teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės sprendimais bei kitais teisės aktais.

Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai).

Misija – teikti prieinamą, profesionalią, atitinkančią klientų poreikius ir veiksmingą pedagoginę, psichologinę, informacinę, ekspertinę, metodinę, edukacinę, konsultavimo pagalbą bei kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.

Vizija – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba – atvira kaitai ir partnerystei, kūrybiška organizacija, grindžianti savo veiklą profesionalia pagalba mokiniams, mokytojams, mokyklai ir tėvams/globėjams.

TARNYBOS ISTORIJA

Atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. sausio 17 d. Kolegijos patvirtintus nuostatus, Pasvalio rajono savivaldybės valdybos 1995 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.144 buvo nuspręsta prie Švietimo ir sporto skyriaus įsteigti Pedagoginę psichologinę tarnybą. Patvirtinta jos sudėtis: 2 psichologai ir logopedas. 1996 m. specialistų sudėtis buvo pakoreguota: psichologas, specialusis pedagogas ir logopedas. 1998 m. buvo paskirtas Tarnybos vadovas, o specialistų skaičius liko tas pats.

Pritaikius Valakėlių pagrindinę mokyklą mokiniams, turintiems fizinę negalią, 1999 m. Tarnyboje įsteigti dar 2 etatai: specialiojo pedagogo-logopedo ir socialinio darbuotojo. Tais pačiais metais Joniškėlio seniūnijos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvelių prašymu, Seimo nario Antano Matulo dėka, dar vienas logopedo etatas buvo įsteigtas Tarnyboje. Trys specialistai ugdė Valakėlių ir Joniškėlio specialiųjų poreikių vaikus/mokinius. Nuo 2003 m. šie etatai buvo perkelti į švietimo įstaigas, kuriose ir dirbo specialistai.

2004 m. balandžio 2 d. Pasvalio rajono tarybos sprendimu Nr. T1-157 nuspręsta nuo 2004 m. liepos 1 d. įsteigti Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą – savarankišką biudžetinę švietimo įstaigą. Buvo patvirtintas leistinas darbuotojų etatų skaičius – 7, vėliau – 10. Tarnyba dalyvavo bei iki šiol dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomuose projektuose „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ ir „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“. Projektų dėka darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją, buvo modernizuojama materialinė bazė, tarnyba aprūpinta kompiuterine įranga, metodikomis, literatūra. Taip pat šio projekto dėka 2007 m. Tarnyba persikėlė į lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2 aukšto patalpas, kurios buvo rekonstruotos ir pritaikytos Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu T1-35 pakeistas pavadinimas Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba.

2012 m. Tarnyboje dirbo direktorius, buhalteris, sekretorius, specialusis pedagogas, logopedas ir 2 psichologai, valytojas. Tarnyba tęsia projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ veiklą, kurioje dirba Užimtumo grupės socialinis ir specialusis pedagogai. Patvirtinta 11 etatų.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Suaugusiųjų švietimo skyrius, įsikūręs Vytauto Didžiojo a. 10-3. Jame dirba 3 specialistai.

2021 m. Tarnyboje dirba direktorius, buhalteris, administratorius, 4 psichologai, logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė ir 3 metodininkės.

2022 m. Tarnyboje dirba direktorius, buhalteris, administratorius, 4 psichologai, 2 logopedės, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, 3 metodininkės ir 3 karjeros specialistės.

2024 m. Tarnyboje dirba direktorius, buhalteris, administratorius, 3 psichologai, 1 logopedė, 1 specialioji pedagogė, 1 specialioji pedagogė (logopedė), 1 socialinė pedagogė, 3 metodininkės ir 3 karjeros specialistės.