STEAM SAMPRATA IR JOS INTERPRETACIJOS

Sausio 6 d. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje vyko 40 val. ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Gamtamokslinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas per STEAM veiklas” III-asis modulis „STEAM samprata ir jos interpretacijos. Teorija ir praktika”. Seminaro lektorės Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos katedros profesorė Vida Mildažienė ir docentė Zita Naučienė supažindino Pasvalio rajono gamtamokslinio ugdymo mokytojus su pagrindiniais STEAM mokymo principais, taikant juos praktiškai. Seminarą sudarė teorinė ir praktinė dalys. Teorinė dalis buvo skirta tikslinti STEAM ugdymo sampratą, pagrįsti jo svarbą, ir apibūdinti esminius metodikos principus, ypatingą dėmesį skiriant mokymui(si) tiriant. Detaliau aiškinama apie mokslinių tyrimų principą ir jo taikymą mokymui, dalykų turinio integravimą ir STEAM ugdymo veiklų gairių kūrimą. Praktinės dalies metu seminaro dalyviams buvo pademonstruota, kaip atlikti du STEAM tyrimus, taikant komandinio darbo metodą.

Inga Duknevičienė, ŠPT metodininkė 2023-01-09