METODINĖ DIENA SU ŠIAULIETĖMIS

Vasario 14 dieną įvyko Pasvalio rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų bei Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metodinė diena „Bendravimo ir bendradarbiavimo galia, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo iššūkius“. Nauja draugystė bei bendradarbiavimas aktualiomis temomis įvyko Pasvalio lopšelyje – darželyje „Eglutė“. Susitikimo metu išklausėme ir aptarėme tris Šiaulių miesto ir tris mūsų rajono logopedžių pranešimus. Pranešime „Ar inovacijos projektinėse veiklose lemia sėkmingą įtraukųjį ugdymą?“ Šiaulių miesto lopšelio – darželio „Coliukė“ logopedė Justina Tušienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja bei logopedė Ligita Petkuvienė akcentavo Projekto metodą bei pristatė savo įgyvendintus projektus, projektinėse veiklose naudojamus inovatyvius būdus bei formas. Anot jų, ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdymas visada turi būti kintantis, skatinantis nuolatos ieškoti ir atrasti. Šiaulių lopšelio – darželio „Berželis“ logopedė Raimonda Mikalauskienė pasidalino patirtimi iš tarptautinio eTwinning projekto „Lapė karalienė tautų kultūroje“. Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos, lopšelio –darželio „Žilvitis“ logopedė Gražina Musteikienė skaitė pranešimą „Fonologinio suvokimo vertinimas ir sutrikimo identifikavimas“ bei pakvietė diskusijai: kokie ikimokyklinio amžiaus vaikų fonologinio suvokimo gebėjimai, kurias užduotis geba atlikti penkiamečiai, kokios stipriosios ir silpnosios ikimokyklinio amžiaus vaikų fonologinio suvokimo sritys.

Mūsų rajono Pumpėnų gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus logopedė Jovita Kondratavičienė pasidalino Multisensorinio mokymo metodo taikymo pratybose patirtimi bei savo kurta priemone „Mano raidės. Matau, girdžiu, veikiu, tariu“. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ logopedė Aistė Tamošiūnienė papasakojo apie matematinio skaičiavimo metodiką Numicon bei jos pritaikymą logopedinėse pratybose. Lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedės Sandra Maračinskienė ir Rima Bielskienė skaitė pranešimą „Smagūs kalbiniai žaidimai prie SMART interaktyvaus ekrano“ bei pakvietė bendradarbiauti ir dalyvauti visas kovo mėnesį organizuojamame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų respublikiniame projekte ,,Žaidimų katalogas garsams diferencijuoti“.

Dėkojame Pasvalio lopšelio- darželio „Eglutė“ direktorei Jovitai Varanauskienei už šiltą priėmimą, supažindinimą su darželio edukacinėmis erdvėmis ir priemonėmis, metodinio būrelio pirmininkei Vilmai Gegieckienei už iniciatyvą bendradarbiauti su Šiaulių miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logopedais bei metodinės dienos organizavimą. Džiaugiamės nauja draugyste ir laukiame naujų susitikimų.

Informacija Švietimo pagalbos tarnybos specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės, nuotraukos logopedės Andromedos Baršauskienės 2023-02-14