„Komandinio darbo svarba, siekiant pažinti ir ugdyti kiekvieną vaiką“. Susitikimas Šiaulių „Dermės“ mokykloje

2021 lapkričio 4 d. Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistai vyko į ilgalaikės  programos „Pasiruošimas įtraukiajam ugdymui: pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas iššūkių sprendimui“, susitikimą su Šiaulių „Dermės“ mokyklos specialistais. Kolegės dalijosi savo patirtimi, pristatė komandinio darbo svarbą ir ją pagrindė savo pristatymuose.

Pasveikinimo žodį tarė Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė ir Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė. Abi linkėjo prasmingos sklaidos ir geros patirties.

Specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja Alvija Nakvosienė pristatė savo temą: „Mokinių pažinimo, lavinimo  ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų mokinių socializacijai sudarymas Šiaulių „Dermės“ mokykloje“. Vedėja pristatė, kaip jų mokykloje susipažįstama su mokiniu, jo tėvais (globėjais), kaip lavinami ir tenkinami saviraiškos poreikiai, ko reikia sėkmingai socializacijai.

Šiaulių „Dermės“ ikimokyklinio skyriaus logopedė metodininkė Rima Kančiauskė pristatė kaip ikimokykliniame skyriuje vyksta vaikų pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų vaikų socializacijai sudarymas. Pristatė įstaigos struktūrą, vaikų kiekį, specialistų svarbą, akcentavo auklėtojų padėjėjų svarbą grupėse ir specialistų, bei tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.

Mokyklos socialinė pedagogė Donata Balandienė skaitė pranešimą: „Efektyvaus komandinio darbo reikšmė visuminiam mokinių ugdymui“. Pasidalijo patirtimi, kaip su mokyklos psichologe kartu veda praktines veiklas, kokios socialinės akcijos vyksta jų mokykloje.

Specialioji pedagogė metodininkė Aušra Senkauskienė pasidalijo pranešimu: „Specialiojo pedagogo pagalbos mokiniams efektyvumas“.

Psichologė Justina Bičiušienė žaismingai ir linksmai pristatė savo pranešimą: „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, psichoemocinės būklės, įtraukties gerinimas taikant žaidybinius elementus“.

Po pertraukos buvo labai išsamus logopedės ekspertės Eugenijos Jakimavičienės pranešimas apie „Kalbos neišsivystymas: atpažinimo subtilybės ir pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“. Nuoširdus ekspertės pasidalijimas savo įžvalgomis apie kalbos neišsivystymo lygius, girdimojo suvokimo ir artikuliacijos sutrikimus, žodžių derinimo ir valdymo klaidas. Beje, Eugenija pranešimą skaitė online (zoom programos pagalba), o mes klausėmės jos mokyklos salėje.

Specialistės noriai įsitraukė į diskusiją, kurią parengė psichologė Justina Bičiušienė. Visos įsitraukėme į žaidimą „Kavinės lankytojai“. Diskusijos – žaidimo metu aptarėme iššūkius, kylančius švietimo pagalbos specialistų darbe.

Pabaigoje buvo pristatyta mokykla, vaikščiojome po klases, edukacines, ugdymo ir lavinimo erdves. Nuoširdus, šiltas bendravimas ir bendradarbiavimas su Šiaulių „Dermės“ pagalbos specialistais suteikė drąsos tęsiant pradėtus darbus ir projektus. Kiti bendri susitikimai laukia ateityje.

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos logopedė Simona Kondrotienė, tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2021-11-04

Pasvalio pagalbos mokiniui specialistės Šiauliuose